Oprichtingsvergadering 13 mei

Afgelopen maandag 13 mei was de oprichtingsvergadering van onze mooie nieuwe vereniging Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân. De grote opkomst voorspelde op voorhand een erg gezellige avond te worden.

Een paar minuten over acht werd de vergadering met een ferme hamertik geopend door de kandidaat voorzitter Talinus Boschma. Allereerst werden de kandidaat bestuursleden voorgesteld. De bestuursleden zijn tevens op deze pagina te vinden. Wij kunnen u met genoegen vertellen dat het gehele bestuur door de aanwezige leden is aangenomen.

Na het bestuur kwamen een aantal korte huishoudelijke mededelingen aan bod. Het huishoudelijk reglement werd kort besproken. Ook het nieuwe verenigingsnummer F27 werd bekend. De fokkerskaartnummers blijven wel hetzelfde. Daarna was het tijd voor een pauze.

Na de pauze volgde allereerst een korte uitleg over deze prachtige nieuwe website. De vraag is tevens aan de leden gesteld om actuele / interessante stukken te schrijven en te zenden aan de website beheerders. Indien u een stuk wilt zenden aan de websitebeheerders kunt het volgende mailadres gebruiken: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Zoals al te lezen viel op deze website zou op 25 mei het hokbezoek naar de verenging in Winkel plaats vinden. Dit bleek echter te kort dag. Tijdens de vergadering is daarom besloten deze te verplaatsen naar 8 juni. Opgeven kan bij Doede Okkema – dokkema@ziggo.nl – 0515-542485. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het bericht over het hokbezoek.

Een volgend agendapunt betrof het enten van zowel hoenders als konijnen. Voor de konijnen zou het op dezelfde manier worden geregeld als voorgaande jaar. Wim Zwerver regelt dit, voor gegevens verwijs ik u wederom naar de pagina van het bestuur. Voor het enten van hoenders geldt dat de dierenarts langskomt (na opgave) en de kosten betreffen €15 per adres.

Verder kwamen een aantal vragen uit de zaal. Tijdens de vergadering is gestemd voor een vaste vergader locatie. De locatie wordt op een later moment vast gesteld. De vergadermomenten zijn vastgesteld op februari (jaarvergadering), april, augustus en oktober.

Tot slot is nog gesproken over het diervriendelijk houden van onze hobby. In de huidige tijd ligt onze hobby onder een vergrootglas wat betreft dierenwelzijn. Het is zaak om met zijn allen hier aandacht aan te besteden en stil bij te staan. Wij als sporter zien de hobby met een andere bril dan een leek.

Met weer een ferme hamertik werd de vergadering afgesloten. Naderhand werd er nog gezellig gepraat en een drankje genuttigd. Kortom, het was een geslaagde avond!

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *