Kort verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân op maandag 28 maart 2022 ’s avonds gehouden in MFC De Driuwpôlle te Woudsend.

Aanwezig zijn 33 leden (incl. bestuur); een prima opkomst, die getuigt van betrokkenheid van de leden bij de club.

Nadat de vergadering door de voorzitter is geopend, komt de notulist aan het woord met het voorlezen van notulen van de vorige ledenvergadering (1 november 2021) en het activiteitenverslag over 2020 en 2021. Dit verslag is maar kort: in verband met vooral de Coronapandemie konden immers maar weinig activiteiten in 2020 en 2021 worden georganiseerd.

Hierna is de penningmeester aan de beurt met zijn financieel verslag over 2020 en 2021. Ook deze overzichten zijn beperkt, om dezelfde reden als eerder genoemd.

Na de goedkeurende verklaring van de kascommissie worden de cijfers goedgekeurd en de penningmeester décharge verleend.

Vervolgens wordt overgegaan tot benoeming van nieuwe bestuursleden.

Alle zittende bestuursleden, met uitzondering van voorzitter Hielke Visser, hebben in november 2021 hun vertrek per eerstvolgende ALV aangekondigd. Omdat het lastig bleek deze vacatures spontaan in te vullen is door de voorzitter aan een viertal leden gevraagd zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Dit viertal heeft hier positief op gereageerd en worden nu ter verkiezing voorgedragen aan de vergadering.

Door middel van applaus benoemt de vergadering hierop de nieuwe bestuursleden, waarna het bestuur vanaf heden wordt gevormd door:

  • Hielke Visser, Jutrijp (voorzitter)
  • Alma Douna-Risselada, IJlst (secretaris)
  • Ton Westendorp, Dedgum (penningmeester)
  • Grietje de Boer-Postma, Zweins (2e secretaris / penningmeester)
  • Eltine Bosma, Emmeloord (marketing en PR)

Nadat eerst de afgetreden bestuursleden (Wim Zwerver, Bertus van Es, Johan de Jong, Lykle Stegenga en Doede Okkema) zijn bedankt voor hun inspanningen voor de club, worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld.

Benadrukt wordt dat dit nieuwe bestuur in functie is getreden als Dagelijks Bestuur, dus om het normale reilen en zeilen binnen de vereniging, inclusief eventuele Jongdierendag, op te pakken. We moeten eerst alle lopende zaken op de rit zien te krijgen en alle neuzen weer dezelfde kant op. Het is geenszins de bedoeling dat het D.B. alle werkzaamheden zelf gaat doen. Bijvoorbeeld: een eventueel Tentoonstellings Bestuur zal hiernaast later nog gevormd moeten worden. Aan de leden wordt een oproep gedaan alvast na te denken over eventuele bereidstelling voor dit TT-bestuur.

Hierna komen nog enkele zaken voor de toekomst aan de orde: wat is de mening van de leden over het kooienbeheer en ook de (on)mogelijkheden voor het organiseren van een grote jaarlijkse show (voorheen Waterpoortshow) passeren de revue.

Tenslotte wordt nog een aantal vragen gesteld tijdens de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering om ± 22.00 uur sluit.

Als nieuw benoemd bestuur hopen wij onze KDV Súdwest-Fryslân nieuw leven in te blazen met het vizier gericht op de toekomst. We hopen hierbij op medewerking en inzet van alle leden, zodat we wederom trots op onze prachtige kleindiervereniging mogen zijn. Wij als bestuur zullen er alles aan doen!

Namens het bestuur van KDV Súdwest-Fryslân             29 maart 2022

Alma Douna, secretaris

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *