Vacature alert! Lid bestuur

In 2022 is een nieuw verenigingsbestuur gestart en sindsdien zijn er een aantal veranderingen geweest. De secretaris is afgetreden en vervangen door ons algemene lid Grietsje. Daarom zijn wij nu opzoek naar iemand die wil toetreden tot het verenigingsbestuur als algemeen lid. Het kan ook gezien worden als een eerste kennismaken met het deelnemen aan een (verenigings)bestuur. Maar wat kan hierbij onder andere verwacht worden?

 • Het mede-organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld verenigingsdagen, ledenvergaderingen en de jongdierendag;
 • Meedenken over zaken voor leden, zoals ent-dagen;
 • Deelname aan vergaderingen over het wel en wee van de vereniging;
 • Voorstellen doen voor het behoud en vooruitgang van onze vereniging.

Wat krijg je hiervoor terug? Naast contacten binnen de kleindierensport wordt je ook onderdeel van een gezellig bestuur.

Interesse gewekt? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur. Je kunt hiervoor de bestuursleden contacteren maar ook via kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 20 februari 2023

Op maandag 20 februari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering wordt gehouden in De Driuwpôlle, op Lynbaen 15 8551 NW Woudsend.

Wij hopen u allen te zien op maandagavond 20 februari in de Driuwpolle.

Indien u geen uitnodiging hebt gekregen en deze wel wenst te ontvangen mail dan naar: kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Verslag bestuursvergadering 8 april 2022

Beste clubleden en andere geïnteresseerden,

Op de ledenvergadering van 28 maart 2022 zijn de nieuwe bestuursleden met applaus ontvangen om, samen met de huidige voorzitter Hielke Visser, met bevlogenheid het bestuur te vormen van de Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân.

Inmiddels is de eerste bestuursvergadering geweest en willen we u op de hoogte brengen van de mededelingen en bespreekpunten van de algemene ledenvergadering jl. 28 maart 2022.

Het afscheid van de oud- en scheidend bestuursleden is niet alleen gebleven tot het applaus van de leden vertegenwoordigd op de ledenvergadering. Met veel plezier hebben Ton en Grietsje bij alle bestuursleden een boeket bloemen bezorgd met een persoonlijk dankwoord voor alle bestuurswerkzaamheden die ze voor de vereniging hebben gedaan. Dat dit niet op de avond van aftreden is gebeurd heeft te maken met het feit dat niet alle oud- en scheidend bestuursleden aanwezig waren.

De Jongdierendag is vastgesteld op zaterdag 10 september 2022 in de manege te Koudum. Noteert u alvast deze datum in de agenda, aanvullende informatie volgt.

In de vergadering was het niet duidelijk of de Súdwest-Fryslânshow in november 2022 door kan gaan i.v.m. de vogelgriep. Het bestuur wil eerst het besluit afwachten van de KLN m.b.t. de vogelgriep, dit wordt eind april bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de KLN. 

Helaas volgt in de week na de bestuursvergadering ons het nieuws dat door een misverstand in het mailverkeer tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en het KDV-bestuur begin dit jaar, de Súdwest-Fryslânshow niet is vastgelegd (middels een inschrijfformulier) voor 2022 wat betekent dat deze show dit jaar niet doorgaat.

Voor 2023 willen we gaan schitteren in Sneek! Een tentoonstellingsbestuur is een vereiste maar daarvoor hebben we een nieuw TT-bestuur nodig.

Hierin hebben we uw hulp nodig, wilt u hierover nadenken?

Van de kooien willen we afscheid nemen, ze kosten meer dan ze opbrengen. Er is een werkgroep opgericht die zich hiermee bezighoudt. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Saamhorigheid clubleden: hoe krijgen we het plezier terug?

Als nieuw bestuur hebben we hier een belangrijk aandeel in. We willen naar buiten treden waarin transparantie, openheid en eerlijkheid belangrijke begrippen zijn.

Enkele opties om dit mogelijk te maken zijn:

 • Een kort verslag van elke bestuursvergadering bekend maken onder de leden d.m.v. de website
 • Ledenvergaderingen aantrekkelijker maken (eigen dieren showen, sprekers (KLN) uitnodigen, interviews houden m.b.t. hoe beleef je de sport en dit delen op de website)
 • Facebook site openen
 • Mannelijke dierendag samenvoegen met JDD of daaropvolgend in februari-maart

Maar… we hebben u ook nodig!

Mocht u na het lezen van dit verslag aanvullingen, ideeën, vragen o.i.d. hebben? We horen het graag.

Wilt u uw reactie mailen naar: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân

Bestuur: Corona en de evenementen

Leden KV Súdwest-Fryslân

Koudum, 23 augustus 2020

Zoals bekend worden er op dit moment vele evenementen afgelast vanwege het corona virus.

Ook wij als bestuur overleggen de laatste tijd veel over het organiseren van met name de vergaderingen, jongdierendag en de Súdwest-Fryslân show.

We hebben besloten om de ledenvergadering van augustus tot een nader tijdstip uit te stellen, de jongdierendag is dit jaar niet in de manege in Koudum vanwege meerdere evenementen en de  daarbij horende maatregelen, maar bij Gebr. Okkema aan de Yttingwei 8 in Workum op 12 september a.s. maar wel onder voorbehoud goedkeuring veiligheidsregio.

Ook heeft het bestuur, met pijn in het hart, besloten om de Súdwest-Fryslân show dit jaar niet door te laten gaan, organiserend worden we door de gelden maatregelen zodanig beperkt dat het praktisch heel lastig zal zijn om het te organiseren en dat het financieel onhaalbaar is.

Wel zijn er gedachten om te kijken naar mogelijkheden om een evt. clubshow, vergelijkend als een jongdierendag, te organiseren of een thuiskeuring die dan zal worden opgenomen en online kan worden bekeken. Mochten er nog verdere ideeën zijn dan horen we dat graag.

Jullie begrijpen dat dit lastige besluiten zijn, we zullen deze periode door moeten komen maar het belangrijkste is natuurlijk dat we met z’n allen gezond blijven.

Het bestuur.

Vergadering 24 februari 2020

Op Maandag 24 februari om 20.00 uur in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend

Agenda

            1 Opening                                                                       

         2 Notulen     

         3 Ingekomen stukken

         4 Verslagen: * Notulist.

                           * Tentoonstelling.

                           * Penningmeester.

                           * Kascommissie.

                           * Tatoeëerder.

         5 Verkiezing nieuwe kascommissie        

         6 Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar B. van ES en D. Okkema .

         7 Pauze, in de pauze worden loten verkocht t.b.v. de Súdwest-Fryslân show.

          8 Verloting.

         9 Mannelijke dierenkeuring op 13 maart.

        10 NL-doet op 14 maart.

        11 Rondvraag

        12 Sluiting                                                                               

           Het bestuur         Trouwe opkomst gewenst !!!

* Een vraag aan alle leden om voor deze vergadering een  prijsje voor de verloting mee te nemen. 

Van de Penningmeester:

*Het is mogelijk om bij internetbankieren een automatische overboeking van de contributie éénmaal per jaar in te stellen. Hierna hoef je er niet meer naar om te kijken en wordt dit automatisch 1x per jaar door de bank overgemaakt. Scheelt jezelf en de penningmeester een hoop werk en je kunt het niet meer vergeten, doen dus!

Ledenvergadering 28 oktober

Op a.s. maandag 28 oktober 2019 om 20.00 vindt een ledenvergadering plaats in de Driuwpôlle te Woudsend. Onderstaand bevindt zich de uitnodiging met agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Evaluatie jongdierendag
 5. Financieel verslag jongdierendag
 6. Stand van zaken Waterpoortshow 2019
 7. Pauze
 8. Draaiboek TT
 9. Vrijwilligersschema*
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 Er zijn al een aantal advertenties opgehaald maar het bestuur vraagt de leden ook om advertenties digitaal  (ttsecretaris.kdv.swf@gmail.com ) aan te leveren voor plaatsing in de catalogus 2019.
Voor een hele pagina vragen we € 100,– en voor een halve pagina € 50,-
We kunnen deze vorm van inkomsten niet missen dus graag aandacht hiervoor.

*Bijgevoegd is een overzicht van de taken die we graag door vrijwilligers ingevuld willen zien, graag invullen en inleveren op deze vergadering maar mailen of opsturen naar Abe mag natuurlijk ook. A.Heerdink, Sudkant 25 8495 KM Aldeboarn tel: 06-44139760 abeheerdink@gmail.com

Van de penningmeester:
Willen de leden die hun contributie voor 2019 nog niet betaald hebben dit alsnog in orde maken? Het rekening nummer  is NL88RABO 0305 2694 02 t.n.v. Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân.

Vergadering 26 augustus

Op maandag 26 augustus om 20.00 uur vindt in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend de vergadering van onze vereniging plaats.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking jongdierendag           
 5. Enten hoenders en konijnen
 6. Pauze, in de pauze is er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag in te leveren
 7. Stand van zaken Tentoonstelling
 8. Wat verder ter tafel komt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting    

Wij hopen op een trouwe opkomst

Oprichtingsvergadering 13 mei

Afgelopen maandag 13 mei was de oprichtingsvergadering van onze mooie nieuwe vereniging Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân. De grote opkomst voorspelde op voorhand een erg gezellige avond te worden.

Een paar minuten over acht werd de vergadering met een ferme hamertik geopend door de kandidaat voorzitter Talinus Boschma. Allereerst werden de kandidaat bestuursleden voorgesteld. De bestuursleden zijn tevens op deze pagina te vinden. Wij kunnen u met genoegen vertellen dat het gehele bestuur door de aanwezige leden is aangenomen.

Na het bestuur kwamen een aantal korte huishoudelijke mededelingen aan bod. Het huishoudelijk reglement werd kort besproken. Ook het nieuwe verenigingsnummer F27 werd bekend. De fokkerskaartnummers blijven wel hetzelfde. Daarna was het tijd voor een pauze.

Na de pauze volgde allereerst een korte uitleg over deze prachtige nieuwe website. De vraag is tevens aan de leden gesteld om actuele / interessante stukken te schrijven en te zenden aan de website beheerders. Indien u een stuk wilt zenden aan de websitebeheerders kunt het volgende mailadres gebruiken: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Zoals al te lezen viel op deze website zou op 25 mei het hokbezoek naar de verenging in Winkel plaats vinden. Dit bleek echter te kort dag. Tijdens de vergadering is daarom besloten deze te verplaatsen naar 8 juni. Opgeven kan bij Doede Okkema – dokkema@ziggo.nl – 0515-542485. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het bericht over het hokbezoek.

Een volgend agendapunt betrof het enten van zowel hoenders als konijnen. Voor de konijnen zou het op dezelfde manier worden geregeld als voorgaande jaar. Wim Zwerver regelt dit, voor gegevens verwijs ik u wederom naar de pagina van het bestuur. Voor het enten van hoenders geldt dat de dierenarts langskomt (na opgave) en de kosten betreffen €15 per adres.

Verder kwamen een aantal vragen uit de zaal. Tijdens de vergadering is gestemd voor een vaste vergader locatie. De locatie wordt op een later moment vast gesteld. De vergadermomenten zijn vastgesteld op februari (jaarvergadering), april, augustus en oktober.

Tot slot is nog gesproken over het diervriendelijk houden van onze hobby. In de huidige tijd ligt onze hobby onder een vergrootglas wat betreft dierenwelzijn. Het is zaak om met zijn allen hier aandacht aan te besteden en stil bij te staan. Wij als sporter zien de hobby met een andere bril dan een leek.

Met weer een ferme hamertik werd de vergadering afgesloten. Naderhand werd er nog gezellig gepraat en een drankje genuttigd. Kortom, het was een geslaagde avond!