Catalogus & verslag Waterpoortshow 2019

In week 47 heeft de Waterpoortshow plaatsgevonden. Het waren zoals elk jaar weer gezellige en leerzame dagen. Nu met 3 verenigingen tezamen en een knussere opstelling (zie opstelling hier). Maar de gehaktballen waren er als vanouds.
De foto’s van de Waterpoortshow staan online! Voor de foto’s klik hier.

De catalogus van de Waterpoortshow is via onderstaande link te downloaden.

Ledenvergadering 28 oktober

Op a.s. maandag 28 oktober 2019 om 20.00 vindt een ledenvergadering plaats in de Driuwpôlle te Woudsend. Onderstaand bevindt zich de uitnodiging met agenda.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Evaluatie jongdierendag
 5. Financieel verslag jongdierendag
 6. Stand van zaken Waterpoortshow 2019
 7. Pauze
 8. Draaiboek TT
 9. Vrijwilligersschema*
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 Er zijn al een aantal advertenties opgehaald maar het bestuur vraagt de leden ook om advertenties digitaal  (ttsecretaris.kdv.swf@gmail.com ) aan te leveren voor plaatsing in de catalogus 2019.
Voor een hele pagina vragen we € 100,– en voor een halve pagina € 50,-
We kunnen deze vorm van inkomsten niet missen dus graag aandacht hiervoor.

*Bijgevoegd is een overzicht van de taken die we graag door vrijwilligers ingevuld willen zien, graag invullen en inleveren op deze vergadering maar mailen of opsturen naar Abe mag natuurlijk ook. A.Heerdink, Sudkant 25 8495 KM Aldeboarn tel: 06-44139760 abeheerdink@gmail.com

Van de penningmeester:
Willen de leden die hun contributie voor 2019 nog niet betaald hebben dit alsnog in orde maken? Het rekening nummer  is NL88RABO 0305 2694 02 t.n.v. Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân.

Verslag Entronde Konijnen door Wim Zwerver

De entronde tegen RHD (Rabbit Haemorrhagic Viral Disease) was dit jaar op vrijdag 23 augustus, in totaal werden er 311 konijnen van 18 fokkers geënt.

De reis begon om 8.00 uur bij L. Stegenga uit Oudehaske, eerst koffie. Vervolgens werden er witte weners en van N. Bruinsma enkele Havanna’s en kleurdwergen voorzien van de entstof. Om 9 uur werden we ontvangen door Fam. Bosma uit Rohel om aldaar Rexdwergen, Nederlandse hangoordwergen en Kleurdwergen te enten. Een rondgang door het nieuwe onderkomen kon niet uitblijven, prachtige ruimtes voor mens en dier. De reis ging verder naar Balk waar we Nederlandse hangoordwergen bij L. Nagelhout, Thuringers bij P. Hoekstra, Japanners en Lotharinger dwergen bij D.J. Schram en enkele blauwe en zwarte russen bij Feike de Jongh zijn voor zien van de entstof.

Vervolgens naar Koudum waar we enkele zwarte weners van fam. Piersma mochten enten. Nog voor de verhuizing van fam. De Boer enkele Tan’s en Hollanders en daarna naar ondergetekende een aantal Alaska ’s en zwarte Weners geënt. Hierna van een kleine versnapering genoten bij de plaatselijke snackbar.          

Vervolgens ging de reis naar ons nieuw lid T. Westendorp uit Dedgum, Ton fokt blauwe Vlaamse reuzen en Friese hoenders in de kleur geel wit-pel, een oude boerderij met prachtige ruimtes voor de dieren, een aanwinst voor onze vereniging. Daarna naar Bolsward waar we werden ontvangen door W. Bekema om zijn Hollanders te enten, ook hij heeft grote ruimtes en prima temperaturen in de loods voor de dieren. De reis ging verder naar IJlst waar we het nieuwe onderkomen met een groot aantal Tan’s van Comb. Douna mochten bewonderen, een voorbeeld hoe je dieren kunt huisvesten. B. Bosma, ook uit IJlst, had een aantal Nederlandse hangoordwergen in de kleur Madagaskar aangeboden om te enten. Daarna doorgereden door het Friese landschap richting Heeg waar we werden opgewacht door Corinne Jonkers die een klein aantal Papillons verzorgd. In Hommerts aangekomen stond ook H. Visser ons op te wachten hier mochten we een groot aantal Polen en kleurdwergen voorzien van het middel Eravac. Vervolgens door naar kleurdwergen fokker A. Bleeker, hier nog even van een versnapering genoten om naar E. Leenstra uit Oppenhuizen te gaan, hier waren we 20 minuten achter op het schema, prima gelukt dus. Om vijf uur waren we weer op de plek waar we begonnen waren in Oudehaske, na een Chinese maaltijd konden we weer huiswaarts keren, een leuke dag en overal prettig ontvangen. Wat mij betreft volgend jaar weer op deze manier.

Door Wim Zwerver

Vergadering 26 augustus

Op maandag 26 augustus om 20.00 uur vindt in de Driuwpôlle aan de Lynbaen 15 te Woudsend de vergadering van onze vereniging plaats.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking jongdierendag           
 5. Enten hoenders en konijnen
 6. Pauze, in de pauze is er gelegenheid om de inschrijfformulieren voor de jongdierendag in te leveren
 7. Stand van zaken Tentoonstelling
 8. Wat verder ter tafel komt.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting    

Wij hopen op een trouwe opkomst

Overlijdensbericht Marianne Dokkuma – van den Brink

Helaas hebben wij het trieste bericht ontvangen dat Marianne Dokkuma – van den Brink op 14 augustus is overleden. Veel te snel na het overlijden van haar Tjibbe.

Op dinsdag 20 augustus om 15.30 wordt afscheid van haar genomen in het Uitvaartcentrum en Crematorium in Sneek op de Harinxmalaan. 
Voorafgaand aan het afscheid is er van 15.00 tot 15.30 uur de gelegenheid om te condoleren.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Enting konijnen 23 augustus

Aanstaande vrijdag 23 augustus gaat de jaarlijkse konijnenenting tegen RHD 2 (en optioneel 1) plaatsvinden. De insteek is net als afgelopen jaren dat W. Zwerver samen met de dierenarts bij de fokkers langskomt. Zie onderstaand voor de tarieven.

De kosten voor het enten bedragen:
– Voorrijkosten per adres €15,-
– Eravac (9 maand bescherming) €2.50 per konijn
– Filavac (12 maand bescherming) €4,- per konijn

Klik hier voor de ent-verklaring. Deze dient uiterlijk 15 augustus ingevuld naar dhr. W. Zwerver gestuurd te worden. Bij problemen met het invullen kunnen de oornummers en aantallen naar Wim gestuurd worden en dan wordt een formulier gemaakt door Wim – secretaris.kdv.swf@gmail.com.

De planning wordt gemaakt zodra de opgaves binnen zijn. Over de dagindeling volgt nader bericht.

Berichtgeving KLN m.b.t. enten konijnen

ALV besluit voor de konijnen tijdens het tentoonstellingsseizoen 2019-2020.

Tijdens de laatste ALV van onze KLN in juni 2019 is besloten om toch ook voor het tentoonstellingsseizoen 2019-2020 de entplicht voor RVHD type 2 te blijven doorvoeren. Gezien de vele uitbraken, zowel bij de vleeskonijnen in de intensieve bedrijven, als bij de gezelschapskonijnen in den lande, hebben we besloten om toch voor het komend seizoen het risico van infectie tijdens een tentoonstelling door middel van een entverplichting te minimaliseren.

Alleen de enting tegen RVHD type 2 is verplicht. Uw dierenarts kan het entformulier downloaden via de site van Kleindierliefhebbers.nl en kan gebruik maken van de beschikbare vaccins als filavac vhd k c+v of eravac.

Ook hierbij is overwogen wat de omringende landen besloten hebben voor hun tentoonstellingen om toch ook die invloeden naar Nederland van het veldvirus in te kunnen dammen.

Zeker de gestelde vragen en opmerkingen voor en tijdens de ALV aan het bestuur, hebben we ons ter harte genomen. Daarom gaan we een werkgroep van verschillende kleindierliefhebbers met konijnen vragen om alle dagelijkse feiten, risico’s, bijwerkingen, kosten te overwegen, te overleggen en daarna met het bestuur de resultaten te bespreken.

Deze aanpak vergt enige maanden tijd, zodat we tijdens het gehele komende tentoonstellingsseizoen de gang van het veldvirus, de invloed van de entingen en de invloed op de inzendingen naar de verschillende shows kunnen evalueren. Tijdens de Raad van Advies zal ook aandacht aan de entverplichting voor de konijnen besteed worden.

Daarna zal het bestuur voor de volgende ALV met een nieuw voorstel komen voor de volgende seizoenen.

Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden.

Bron: Kleindier Liefhebbers Nederland

Overlijdensbericht Tjibbe Dokkuma

Helaas hebben wij het trieste nieuws ontvangen dat Dhr. Tjibbe Dokkuma afgelopen zondag is overleden. Tjibbe heeft jaren in het bestuur gezeten van PKV Sneek e.o en was fokker van Brahma’s.

Op donderdag 13 juni om 15.30 wordt afscheid van hem genomen in het Uitvaartcentrum en Crematorium in Sneek op de Harinxmalaan.
Voorafgaand aan het afscheid is er van 15.00 tot 15.30 uur de gelegenheid om te condoleren.

Wij wensen Marianne en de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Oprichtingsvergadering 13 mei

Afgelopen maandag 13 mei was de oprichtingsvergadering van onze mooie nieuwe vereniging Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân. De grote opkomst voorspelde op voorhand een erg gezellige avond te worden.

Een paar minuten over acht werd de vergadering met een ferme hamertik geopend door de kandidaat voorzitter Talinus Boschma. Allereerst werden de kandidaat bestuursleden voorgesteld. De bestuursleden zijn tevens op deze pagina te vinden. Wij kunnen u met genoegen vertellen dat het gehele bestuur door de aanwezige leden is aangenomen.

Na het bestuur kwamen een aantal korte huishoudelijke mededelingen aan bod. Het huishoudelijk reglement werd kort besproken. Ook het nieuwe verenigingsnummer F27 werd bekend. De fokkerskaartnummers blijven wel hetzelfde. Daarna was het tijd voor een pauze.

Na de pauze volgde allereerst een korte uitleg over deze prachtige nieuwe website. De vraag is tevens aan de leden gesteld om actuele / interessante stukken te schrijven en te zenden aan de website beheerders. Indien u een stuk wilt zenden aan de websitebeheerders kunt het volgende mailadres gebruiken: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com

Zoals al te lezen viel op deze website zou op 25 mei het hokbezoek naar de verenging in Winkel plaats vinden. Dit bleek echter te kort dag. Tijdens de vergadering is daarom besloten deze te verplaatsen naar 8 juni. Opgeven kan bij Doede Okkema – dokkema@ziggo.nl – 0515-542485. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het bericht over het hokbezoek.

Een volgend agendapunt betrof het enten van zowel hoenders als konijnen. Voor de konijnen zou het op dezelfde manier worden geregeld als voorgaande jaar. Wim Zwerver regelt dit, voor gegevens verwijs ik u wederom naar de pagina van het bestuur. Voor het enten van hoenders geldt dat de dierenarts langskomt (na opgave) en de kosten betreffen €15 per adres.

Verder kwamen een aantal vragen uit de zaal. Tijdens de vergadering is gestemd voor een vaste vergader locatie. De locatie wordt op een later moment vast gesteld. De vergadermomenten zijn vastgesteld op februari (jaarvergadering), april, augustus en oktober.

Tot slot is nog gesproken over het diervriendelijk houden van onze hobby. In de huidige tijd ligt onze hobby onder een vergrootglas wat betreft dierenwelzijn. Het is zaak om met zijn allen hier aandacht aan te besteden en stil bij te staan. Wij als sporter zien de hobby met een andere bril dan een leek.

Met weer een ferme hamertik werd de vergadering afgesloten. Naderhand werd er nog gezellig gepraat en een drankje genuttigd. Kortom, het was een geslaagde avond!

(Nieuwe datum) Hokbezoek Winkel

Op 8 juni a.s. (datum verplaatst na overleg tijdens vergadering, voorheen 25 mei) vindt een hokbezoek aan de Kleindiersportvereniging Winkel e.o plaats. Vorig jaar is deze vereniging bij een aantal van onze leden (destijds P.K.V. Sneek) langs geweest en nu zijn wij bij hun uitgenodigd. Fokkers van verschillende diersoorten worden bezocht. Vorig jaar was het een geslaagde dag en ook nu zullen we er een informatief en leuk hokbezoek van maken!

Bekijk de uitnodiging voor het hokbezoek hier.

Voor opgave hokbezoek neem contact op met D. Okkema – dokkema@ziggo.nl – 0515-542485

Alvast nieuwsgierig naar Kleindiersportvereniging Winkel e.o? Klik hier